Policisté radí, jak bezpečně oslavit konec roku

Policisté radí, jak bezpečně oslavit konec roku. Ilustrační obrázek: fotobanka pixabay.com

Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život i život lidem ve vašem okolí. Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, rozsáhlý požár – to vše může způsobit zábavní pyrotechnika. Neopatrná manipulace s ní přidělává práci všem záchranným složkám, zejména v období silvestrovských oslav. Policisté proto radí, jak bezpečně oslavit konec roku.

K nákupu zábavní pyrotechniky přistupujte vždy velmi ohleduplně. Pořizujte ji v prostorách, které jsou vhodné pro uskladňování těchto věcí, a v místech, kde vám specializovaní obchodníci budou schopni a ochotni poradit.

Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku. Užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny, a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu. Výrobky vždy pořizujte s rozmyslem. Zkontrolujte, zda zábavní pyrotechnika prošla řádným testováním bezpečnosti, jestli splňuje veškeré stanovené technické požadavky a obsahuje úplný návod k používání v češtině.

Jakékoliv experimentování s jiným použitím, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty nebo doplňováním těchto výrobků dalšími komponenty pro zesílení jejich účinku může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem.

Dodržujte proto při použití pyrotechnických výrobků následující zásady:

 • Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky.
 • Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku. Čtěte a dodržujte návod k použití.
 • Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí. Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.
 • Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině. Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích. Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost, a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.
 • Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí.
 • Některé výrobky zábavní pyrotechniky je před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru.
 • Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat.
 • Pamatujte, že pyrotechnické slože, obsažené v pyrotechnických výrobcích, mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů celsia.
 • Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka.
 • Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat. Nedodržení této zásady je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou.
 • Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití.

Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky

 • Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.
 • kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.
 • Do kategorie F3 patří výrobky představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.
 • Do kategorie F4 patří výrobky představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad.

Zvláštní kategorií je divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky splňující základní bezpečnostní požadavky, které jsou prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.

Již pouhé rozebíraní a úpravy těchto výrobků mohou mít fatální důsledky. Hrozí nejen újma na zdraví či poškození majetku neočekávaným výbuchem citlivých výbušných komponentů v průběhu rozebírání. Nedovolenou úpravou či použitím výbušných komponentů pyrotechnického výrobku se můžete dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování dle § 279 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za který může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

V případě použití pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní smrt jiné osoby, se může dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti (§ 143 trestního zákoníku), v případě zranění jiné osoby, trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákona) nebo ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku). Obdobně při vzniku škody na majetku způsobené odpálením pyrotechnického výrobku se může osoba dopustit trestného činu poškození cizí věci dle § 228 trestního zákoníku.

Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob), se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákoníku.

Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozeným vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádu milionů korun.

Používejte zábavní pyrotechniku s rozumem a vší opatrností.

Hana Rubášová, tisková mluvčí Policejního prezidia ČR

Mohlo by vás také zajímat:

 

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top