Volba prezidenta se blíží. Kdy dostanete hlasovací lístky, jak je to s voličskými průkazy a jak můžete volit v nemocnici nebo v zahraničí

Volby prezidenta se blíží. Kdy dostanete hlasovací lístky, jak je to s voličskými průkazy a jak můžete volit v nemocnici nebo v zahraničí

Prezidentská volba nás čeká již příští týden. Termín byl vyhlášen na pátek 13. ledna 2023 (14–22 hodin) a sobotu 14. ledna 2023 (8–14 hodin). Případné druhé kolo volby se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 (14–22 hodin) a v sobotu 28. ledna 2023 (8–14 hodin). Přinášíme několik základních informací pro voliče.

Hlasovací lístky:
Lhůta pro doručení hlasovacích lístků voličům pro první kolo volby je zákonem stanovena tři dny přede dnem volby, tj. úterý 10. ledna 2023. Doručují se na adresu trvalého pobytu voliče. V případě nedoručení zásilky s hlasovacími lístky obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby obdrží volič pouze ve volební místnosti.

Kdo může volit:
Právo volit na území České republiky má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu). Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. ledna 2023, obecní úřad seznam v 16 hodin uzavře.

Volba v nemocnici, zdravotnických nebo sociálních zařízeních:
V nemocnici, porodnici, zařízení sociálních služeb nebo obdobném zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a to:

  • na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději čtyři dny před volbou (tj. 9. ledna 2023 do 14 hodin) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).
  • na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz níže).

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle dva své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

Informace pro voliče v karanténě / v izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Seznam volebních stanovišť ve Středočeském kraji naleznete na webu kraje.

Voličské průkazy:
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz / voličské průkazy, a to i pro případné druhé kolo volby.  Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 11. ledna 2023 do 16 hodin pro první kolo volby a do středy 25. ledna 2023 pro případné druhé kolo volby. O způsobech podání žádosti o voličské průkazy jsme již psali v tomto článku

Volba v zahraničí:
Při volbě prezidenta je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Volba do přenosné hlasovací schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou může volič hlásit svému obecnímu úřadu.

Způsob hlasování:
Volič může volit pouze jednoho kandidáta na prezidenta. Vybraný hlasovací lístek volič vloží do šedé úřední obálky, kterou mu vydá okrsková volební komise přímo ve volební místnosti.

Mohlo by vás také zajímat:

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top