Jak upravit hlasovací lístek? A co dalšího byste měli vědět o průběhu komunálních voleb?

Komunální volby již tento týden: Co byste měli vědět o jejich průběhu? Ilustrační foto: Petr Novák
Jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách

V pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 se v celé ČR konají volby do obecních zastupitelstev. Níže o nich přinášíme základní souhrnné informace.

Kdo může volit

Právo volit do zastupitelstva obce má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tedy 24. září 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, a to v obci, ve které je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu. Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.

Právo volit má i občan jiného státu (EU), který splňuje podmínky uvedené výše a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Každý volič se ve volební místnosti prokáže předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem ČR, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu, a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět, nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny před dnem konání voleb, tedy ve středu 21. září, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16 hodin uzavře.

Voličské průkazy a volby v zahraničí v komunálních volbách nejsou možné

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete směřovat na obecní úřad dle místa vašeho bydliště. V případě města Mnichovo Hradiště pak e-mailovou adresu marcela.drazilova@mnhradiste.cz nebo na tel. 326 776 730 (uveďte jméno a příjmení voliče, adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt na voliče).

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:

  • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (například v Mnichově Hradišti je to maximálně 23 křížků), 
  • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany), 
  • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. září, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Kontaktní osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb za Městský úřad Mnichovo Hradiště je Marcela Dražilová (kancelář č. 12 – budova radnice, tel. 326 776 730, 725 944 680, e-mail: marcela.drazilova@mnhradiste.cz). 

Další informace naleznete například na stránkách města Mnichovo Hradiště, Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva vnitra

Zítra přineseme seznam volebních místností v Mnichově Hradišti a obcích v jeho ORP.

Mohlo by vás také zajímat:

 

 

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top